Katastar

Godinama smo kao firma za obavljanje geodetskih poslova pridonijeli digitalizaciji službene katastarske izmjere.
Također smo odgovorni za kontinuirano praćenje i održavanje podataka za službenu katastarsku izmjeru. Mnoga
područja našeg života temelje se na službenim podacima izmjere. Oni pružaju informacije o granicama
vlasništva, zgradama, fiksnim točkama i osiguravaju vašu imovinu.

Kao firma koja je zadužena za ove zahtjevne zadatke, održavamo i ažuriramo službenu izmjeru za vašu korist.

 

Geodetski projekt

Od 1. siječnja 2014. u primjeni su novi propisi odnosno Zakon o prostornom uređenju i Zakon o gradnji u kojima
se uvodi geodetski projekt kao potpuno novi geodetski proizvod.
Geodetski projekt se izrađuje kao sastavni dio idejnog projekta za lokacijsku dozvolu kojom se određuje
formiranje građevne čestice ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici. Geodetski projekt se izrađuje
kao sastavni dio glavnog projekta za građevinsku dozvolu za građenje građevine za koju se prema posebnom
zakonu ne izdaje lokacijska dozvola, a kojom se određuje formiranje građevne čestice i/ili smještaj jedne ili više
građevina na građevnoj čestici. Geodetski projekt, odnosno njegovi dijelovi, izrađuju se na način koji osigurava
njegovu jedinstvenost s obzirom na zahvat u prostoru za koji je izrađen.
Geodetski projekt predstavlja skup javnih isprava i ostale geodetsko-tehničke dokumentacije, odgovarajućih
geodetskih elaborata i tehničkih izvješća o izvedenim geodetskim radovima, izrađenih u svrhu projektiranja
zahvata u prostoru, praćenja izgradnje i evidentiranja novoizgrađenih građevina u katastarskom operatu i
zemljišnoj knjizi.

 

Geodetsko snimanje infrastruktura

Geodetsko snimanje infrastruktura obuhvaća izmjeru položaja lomnih točaka, izmjeru visinskih lomnih točaka,
križanja s ostalim vodovima i izmjeru pripadajućih objekata.

U katastru infrastruktura vode se podaci za vodove i pripadajuće objekte elektroenergetske, telekomunikacijske,
vodovodne, kanalizacijske, toplovodne, plinovodne i naftovodne mreže.
Geodetsko snimanje infrastruktura izgrađenog za potrebe kućnog priključka, provodi se na način da se vodovi
mjere do priključnog mjesta na zidu objekta, odnosno do prvog okna. Na temelju geodetskog snimanja
infrastruktura izrađuje se geodetski elaborat za katastar infrastruktura, za novoizgrađeni vod i za svaku promjenu
na vodu.
Geodetski elaborat za katastar infrastruktura sadrži geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja izgrađenog voda
na kojem su prikazane izmjerene točke, koje prikazuju nadmorske visine terena i voda. Geodetski elaborat sadrži
skicu izmjere, popis koordinata izmjerenih točaka, tehničko izvješće, i dr. Geodetski elaborat snimanja
infrastruktura predaje se na pregled i ovjeru u nadležni Katastar infrastruktura. Podaci iz elaborata unose se u
katastar infrastruktura.
Geodetska izmjera položene infrastruktura od izrazite je važnosti za održavanje, ponovno pronalaženje, i
naknadno planiranje ili izvođenje radova u neposrednoj blizini samih vodova.

 

Geodetski situacijski nacrti stvarnog stanja

Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja na terenu izrađen na temelju geodetske izmjere. Za tehnički pregled:

 • i izdavanje uporabne dozvole, geodetski situacijski nacrt izrađuje se po završetku svih građevinskih i drugih
  radova predviđenih projektom
 • sadrži položajni i visinski prikaz svih izgrađenih objekata, elemenata niskogradnje, podzemnih i nadzemnih
  instalacija
 • izrađuje se u odgovarajućem mjerilu i ovjerava kod nadležnog katastarskog ureda
  Za ishođenje uvjerenja:
 • izrađuje se u postupku ishođenja uvjerenja o vremenu građenja i uvjerenja za uporabu
 • prikazuje položaj građevine na katastarskoj čestici, te dimenzije objekta i parcele

 

Upis objekta u katastar i zemljišnu knjigu

Elaboratom za evidentiranje zgrade, postojeće zgrade upisuju se u katastar nekretnina i zemljišnu knjigu
(gruntovnicu)

 

Iskolčenje objekta

Iskolčenje objekta prije gradnje i izrada elaborata iskolčenja zakonska je obaveza za stambene i poslovne
građevine. Iskolčenje objekta je prenošenje projektiranih elemenata (točke, visine, dimenzije) na teren kako bi se
gradnja objekta odvijala na projektom predviđenom mjestu.
Nakon ishođenja rješenja o uvjetima građenja ili građevinske dozvole ovlašteni geodet iskolčit će objekt na
građevinskoj lokaciji.

 

Parcelacija zemljišta

Postupak prilikom kojeg, podjelom ili spajanjem postojećih, nastaju nove parcele. U parcelacijskom elaboratu
provode se promjene oblika i veličine katastarskih čestica u katastru i zemljišnoj knjizi

 

Parcelacije građevinskog zemljišta:

-unutar granica građevinskog područja u skladu sa Zakonom o gradnji i može se provoditi samo u skladu s
rješenjem o uvjetima građenja, lokacijskom dozvolom, rješenjem o utvrđivanju građevne čestice i detaljnim
planom uređenja.

 

Dioba poljoprivrednog zemljišta:

-za diobu poljoprivrednog zemljišta potrebno je ishoditi uvjerenje nadležnog upravnog odjela za graditeljstvo,
kojim se dokazuje da je katastarska čestica izvan granica građevinskog područja

 

Usklađenje katastra i gruntovnice

Usklađenje katastra i gruntovnice je postupak kojim se usklađuju podaci katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja.

 

Identifikacija katastarske čestice

Identifikacija je ustanovljavanja katastarske oznake nekretnine, odnosno njenog položaja prema njenoj
katastarskoj oznaci uz korištenje katastarskog plana. Geodetske usluge obnavljanja međnih točaka zemljišne
čestice na osnovu prikupljenih katastarskih podloga i geodetskih snimaka.

 

Geodetski elaborat izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta

Geodetski elaborat se radi u skaldu sa Zakonom o cestama